| Home |

+


saqib on 2022-10-11 07:08:42.161877

ข่าวสาร : นักวิจัยคณะวิทย ์ มช . ร่วมกับ NARIT พัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง ( #MachineLearning ) ให้รู้จำและจำแนกประเภทของกระจุกดาวทรงกลมนอกกาแล็กซีทางช้างเผือก จากภาพถ่ายดาราศาสตร์จำนวนมหาศาล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ cmu.ac.th

None